Fly Recipes

Here are some fly recipes that use yarn:

  • Modified Utah Killer Kebari
  • Idaho Killer Kebari
  • Yarn Ishigaki Kebari
  • Pumpkin Kebari
  • Smurf Kebari 

Here are some fly recipes that don't use yarn:

  • Black and Gold Kebari